Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/snaachurch.org/public_html/wp-content/themes/divi-6/includes/builder/functions.php on line 2348
Kolej Pastoral | THE NATIONAL CENTER OF THE HAITIAN APOSTOLATE

     Welcome to Kolej Pastoral                               

  by Bishop Guy Sansaricq, Directeur

The purpose of the Kolej Pastoral is to give a solid biblical, doctrinal and spiritual formation to Parish Lay leaders.

It  is a program spanning over threes years which provides one hundred and thirty hours of instruction in Bible studies, doctrinal teachings, and spiritual and leadership formation to adult students. Two weekend retreats in a suburban retreat house are considered an integral part of the program.

The purpose of the week-ends is to emphasize the fact that Christianity is not simply a philosophy, a set of teachings, but it is a life, therefore members of the Kolèj need to experience conversion through confession and prayer.  Christianity is a communal experience.  The students must have fellowship with one another.  The week-end involves some instruction but much group sharing and prayers.

Bishop Guy Sansaricq
Director General

HISTORY AND PURPOSE

Kolej Pastoral. Istwa li.

 

Men yon apèsi sou istwa kolèj la. Gen plis pase 40 lane, lè Mgr rive Nouyòk preske pat gen pè ayisyen nan vil la. Li te santi nesesite bay layik Ayisyen yo yon fòmasyon ki solid.

Chak mwa konsa, li menm ak kèk lòt pè tankou pè Adrien ak pè Smart te konn fè de reyinyon fòmasyon ak yon group layik. Men yo te trouve sa pat ase.

Vè ane 88 konsa lè pè Adrien ak Smart retounen Ayiti, Sè Carmel ak Mgr. deside yap louvri yon program pou bay Ayisyen Layik yo yon fòimasyon sistematik ki byen chita sou konesans Labib ak sou konesans doktrin Legliz la. Epi an menm tan yo te vle devlope sans Lapriyè kay moun yo epi louvri je yo sou problèm ki nan mitan nou jodi a. Lè ou se moun pa Kris la, ou dwe kab aji tankou Kris la lan sitiyasyon w ap viv lan.
Se poutèt sa yo te louvri Kolèj la. Se yon program ki chita sou 4 poto:

 1. Konnen Labib
 2. Konnen doktrin Legliz la
 3. Konnen kijan pou moun lapriyè kòm sa dwa
 4. Etidye problèm nan sosyete kote n ap viv la dekwa pou n kab devlope program sèvis ki kadre ak problèm reyèl pèp la.Apre kèk ane nou te vin dekouvri nesesite fè yon 3zyèm ane pou devlope ‘lidèchip’. Epi tou nou vin fè klas yo chak 2 samdi pou n fasilite moun ki travay chak 2 samdi yo.Premye ane a, lekòl la te gen plis pase senkant elèv. Yo te fè klas chak samdi depi Oktòb jouk kòmansman Desanm. Lèfini depi fen Janvye jouk Pak. Epi ankò apre Pak jouk nan fen mwad Me. Kifè yo te gen plis tan pou n etidye. Apre sa yo vin oblije diminye nonm jou klas yo pou fasilite elèv yo. Te vin gen tèlman elèv, yo te oblije gen 2 klas pou premye ane a ak 30 elèv nan chak klas. Lè nonm elèv yo vin diminye yo retounen fè yon sèl klas pou chak ane yo.

  Elèv yo toujou renmen lekòl la anpil. Msgr. Guy pibliye yon liv ki gen rezime preske tout program lekòl la. Nou ka li ekzijans pou kolèj la e ki jan pou nou anrejistre pou patisipe.

  Ekzijans pou Kolèj Pastoral la

 • Pou anrejistre nan Kolèj Pastoral la se pou konnen li ak ekri e vle aprofondi lafwa pou fè travay pastoral nan pawas ou.
 • Pou pase soti nan premye ane pou ale nan dezyèm ane
 • Pou ou resevwa yon diplòm apre ou fini dezyèm ane, se pou elèv la :
  Vini nan tout klas pandan 13 semenn yo ki bay de 10 è dimaten rive 4 è de laprèmini
  nan lekòl Sen Jerome, 465 East 29th St, nan Brooklyn.N.B. Twa reta = yon absans; 2 absans = yon echèk.
 • Patisipe nan retrèt anyèl ak klas ou.
 • Fè twa egzamen trimestriyèl yo ak yon bon mwayèn.
 • Remèt tout devwa ak fè tout lekti pwofesè a bay.

Si vous voulez avoir une bonne formation biblique
Venez au Collège Pastoral!

 

 • National Center of the Haitian Apostolate
  Sant Nasyonal Apostola Ayisyen
 • Si vous voulez en savoir plus sur la doctrine de l’Eglise Catholique
  Si vous voulez mieux développer votre spiritualité
  Si vous voulez être à même d’approfondir les réalités haïtiennes
  Venez au Collège Pastoral!
 • Les cours se donnent chaque 2 samedis de 10:00 AM à 4:00PM
  Saint Jerome 465 E 29th St Brooklyn, NY 11226
 • Le programme s’étend sur une période de 3 ans à raison de 13 samedis par an.